Η έννοια της ιστοεξερεύνησης αναπτύχθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge και ορίζεται ως «μορφή διερευνητικής μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας το σύνολο της πληροφορίας, που επεξεργάζονται τα εμπλεκόμενα υποκείμενα, προέρχεται από το διαδίκτυο» (WebQuest.org, χ.χ.).

Η δράση της ιστοεξερεύνησης μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές και ποικίλες γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τους Μέλλιου Κ., Μουταφίδου Α., Μπράττιτσης Θ., αν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αξιοποιηθεί σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, από ενημερωμένους εκπαιδευτικούς και με χρήση αναπτυξιακά κατάλληλου λογισμικού, μπορεί να ενθαρρύνει τις μεταξύ των παιδιών αλληλεπιδράσεις, να προωθήσει την κοινωνικοποίησή τους, να ενισχύσει την ευελιξία της σκέψης, τη δημιουργικότητα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλημάτων (Μέλλιου, Μουταφίδου, Μπράττιτσης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ, 2010).

Το πρόγραμμα «Οι Ήρωες των Παραμυθιών: εφαρμογή ιστοεξερεύνησης στο νηπιαγωγείο», βασίστηκε στην ιστοεξερεύνηση που σχεδιάστηκε από τους παραπάνω ερευνητές (κ. Μέλλιου, κ. Μουταφίδου, κ. Μπράττιτσης) και είχε θέμα «Ζώα υπό εξαφάνιση». Αυτή η ιστοεξερεύνηση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε νηπιαγωγείο αστικής περιοχής, με πληθυσμό 10 παιδιών και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της δικής μας ιστοεξερεύνησης.